Oudere teksten en video's

Klik voor de volledige tekst in pdf steeds op de gekleurde knop!


Het overstijgen van de tijdsgeest door een spirituele benadering van de yoga

Nu kunnen we eens kijken hoe de yoga tot een opbouw of een versterking kan komen op mentaal, gevoelsmatig gebied, wat betreft sociale integratie en qua gezondheid. Het zijn evenwel niet zozeer de oefeningen op zich die een versterking van de gezondheid met zich meebrengen, het is veeleer de wijze waarop je zelf met de oefeningen in relatie treedt. Heinz Grill schrijft hier: ‘Niet het lichaam zou mogen domineren, niet de energie van het lichaam zou de maatstaf van het succes mogen bepalen, maar het individu zou door haar levendige gedachten, haar actief waarnemende gewaarwordingen, haar beeldende manier van denken de oefening een zin moeten bijleggen, want pas dan begint hij de consumptiehoudingen, die zonder inhoud zijn, om te zetten in een inhoudelijke vorm.‘[i] 


[i] Die Seelendimension des Yoga, Heinz Grill, ISBN 978-3-941995-48-2 p. 55

Van innerlijke leegte naar innerlijke kracht

We kunnen enkel uit deze malaise komen als wijzelf, wij de burgers, de leegte in onszelf leren op te vullen. We hoeven niet te wachten tot iemand ons zal redden of helpen.

Je kan de tekst op de site van 'The Human Site' nalezen. 

De vrije adem - de hoofd knie (2)

Het bewustzijn en de ademhaling staan in nauw verband met elkaar. Zijn het bewustzijn, het denken of de gevoelens gespannen, dan ook de ademhaling. Beweeg je intensief of doe je aan sport, dan merk je dit aan de adem. Net zoals ook bij de yogaoefeningen de ademhaling zich aan de bewegingen aanpast.

Zoals jullie weten wordt bij de yogaoefeningen de ademhaling vrij toegelaten. Dit klinkt simpel maar is het niet. Een eenvoudige oefening kan dit verduidelijken: begin met recht te staan, sluit de benen en vouw de handen voor de borstkas tegen elkaar. Strek de armen in een vloeiende beweging eerst naar voor en dan naar boven. Herhaal deze simpele beweging enkele keren en observeer de ademhaling. Je kan dan observeren of de ademhaling tijdens deze oefening belemmerd wordt of zelfs voor een korte tijd helemaal stopt. Vervolgens kan je de oefening nog eens uitvoeren maar richt nu de wervelkolom vanuit het midden op. Ook hier kan je de adem blijven observeren. Het ademen lukt des te beter als je meer een waarneming krijgt voor het feit dat de adem vanuit de ruimte naar je toekomt.

De vrije adem (1)

De yoga benadert de adem en de ademhaling niet louter en alleen vanuit fysisch standpunt, omdat je naast de uiterlijke zuurstofopname en kooldioxide afgifte ook nog fijnere substanties opneemt.

De adem is meer dan alleen bij het inademen zuurstof (O2) en het uitademen koolstofdioxide (CO2) want bij het ademen neem je ook fijnere substanties op. Je neemt ook bewustzijnssubstanties op met het ademen.

De schouderstand (2) - sarvangasana

Yoga vanuit 'Het nieuwe yogavoelen'. Hoe kan je bij de schouderstand het lichaam op een heel natuurlijke manier oprichten of hoe kan je op een lichte, energetische wijze het lichaam oprichten. In vakterminologie heet dit het het oprichten vanuit de ether. De waarneming blijft vrij en open tegenover het lichaam maar ook tegenover de omgeving waardoor de krachten, de energie of de ether zich verzamelen in het hartmidden of in de borstkas. Van daaruit richt het lichaam zich op.

Vrijheid en het nieuwe humanismse

Vrijheid verbonden aan voorwaarden zoals de politiek dit nu hanteert, is geen vrijheid. Onder voorwaarden bewegingsvrijheid terug toelaten zoals nu het geval is, is een verkapte vorm van lijfeigenschap. Dit horig zijn aan een overheid, een overheid die zo in het privéleven van de mensen ingrijpt, gaat vroeg of laat een weerbots krijgen. Je kan dit nu al op niet geringe schaal bemerken want er ontstaat een tegenbeweging. Velen wensen deze ketens van gevangenschap van zich af te werpen. Anderen willen de gevoelens die al die maatregelen en leugens met zich meebrengen overstijgen door een grotere innerlijke vrijheid te voelen. Ze willen zich veel intensiever met zichzelf en de omgeving verbinden. Weer anderen denken dieper na over wat vrijheid betekent en stellen zich vragen hoe vrijheid ontwikkeld kan worden.

Klik op de link naar het artikel op Vrijheid: Vrijheid en het nieuwe humanisme
of klik op de link hieronder voor het artikel in pdf vorm.

De schouderstand (1) - sarvangasana

Hier volgen nu enkele video's over de schouderstand.
In deze eerste video over de schouderstand toon ik de verschillende mogelijkheden om in de oefening te gaan. Je kan beginnen al zitten of al liggen en met geplooide of gestrekte benen in de oefening gaan.

De schouderstand - sarvangasana

Deze oefening wordt ook de kaars genoemd en neemt in de yoga een centrale plaats in. Ze wordt de moeder van de asana’s genoemd. Zoals een moeder streeft naar geluk en harmonie in huis, zo streeft deze asana naar harmonie en geluk van het menselijk organisme. De oprichting is elegant en heeft een duidelijk uitgesproken esthetisch karakter.

De balans deel 3

Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste punt heb je het hoofd met het overzicht. Om dit overzicht te vinden is het gunstig om tijdens de oefening het hoofd iets opgericht te houden. Breng de kin niet teveel naar beneden richting de borstkas, want als je de blik iets meer naar voor richt blijven de hals, de nek en de schouders meer vrij van spanningen. Het hoofd hangt samen met een vrije waarneming en een klaarheid in het denken. Je kan tijdens de uitvoering de waarneming respectievelijk meer bij het heiligbeen of het midden behouden, zodat je meer en meer een gevoel voor deze krachtcentra krijgt, want het vergt training om tijdens het oefenen het denken vrij, klaar en helder te houden. Zeker als de spanningen zoals bij de balans toch intensief blijken te zijn. Zo kan meer vanuit een waarneming en vanuit een helder denken de oefening gevormd worden.

Het overwinnen van de polariteit in de relaties

Yogaoefeningen zijn niet enkel oefeningen om je louter ‘goed’ te voelen. Bij de oefeningen onderzoek je ook diepere inzichten die in de beweging, in de asana’s op een verborgen wijze leven om zo nieuwe kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen. De klemtoon op het eigen onderzoek naar deze diepere waarheden wordt ook het ‘Nieuwe yogavoelen’ genoemd en is een werkwijze die geïnitieerd werd door Heinz Grill. Iedere oefening bezit een diepere, geestelijke waarheid en deze heeft een verbinding met ons dagelijks leven.

Aan de hand van een oefening activeer je niet alleen je bewustzijn, je bestudeert het ook waardoor het ook beter bruikbaar wordt en je o.a. ook een innerlijke stabiliteit ontwikkelt. Dit bewustzijn is ons werkinstrument en omvat ons denken, de gevoelens en de wilskracht. Als je nu bij de yogaoefeningen deze krachten aanspreekt, kan je beter met het denken omgaan, wordt je beslissingskracht krachtiger, ontwikkelen er zich nieuwe, meer harmonische gevoelens en kan je zo ook een grotere sociale rol innemen.

De balans deel 2

Centraal bij deze beschouwing staat opnieuw de weegschaal. Het is een belangrijke oefening, want de meerdere aspecten die aangesproken worden om te ontwikkelen zijn cruciaal, zeker in deze verwarrende tijden. We kunnen de kwaliteiten die in de oefening aanwezig zijn stap voor stap uit eigen onderzoek ontcijferen en in ervaring brengen.  

Nu gaan we over naar een tweede aspect, de actieve inzet vanuit het midden.  Als je eenmaal een stabiele stand gevonden hebt, kan je vanuit het actieve midden de balans innemen. Dit actieve midden betekent hier het derde chakra of het manipura chakra.

Het kan interessant zijn om eens na te denken over de sociale betekenis van de wilskracht en het actief uitstrekken vanuit het midden. Welke sociale betekenis zouden deze twee verschillende aspecten bezitten? Wat ontwikkel je als je de krachten in het bekken op één enkel punt kan verzamelen en wat ontwikkel je als je het lichaam in twee richtingen kan strekken? Welke sociale aspecten of welke synthese met het gewone, dagelijkse leven worden hier aangelegd? In de volgende nieuwsbrieven kunnen we stap voor stap bekijken welke diepere, meer praktische kwaliteiten in onze ziel aangelegd worden.  

De balans deel 1

Bij de balans zijn er een drietal punten die onze aandacht vragen. Je hebt de stevige stand, het actieve strekken vanuit het midden en het overzicht vanuit het hoofd. Maar in eerste instantie is de balans een krachtige oefening waarbij de benen, het bekken en de romp intensief aangesproken worden. Deze drie punten bezitten alle drie een specifieke zin of een verbinding met ons dagelijks leven. Beperken we ons in deze nieuwsbrief met de vraag hoe je stabiele stand tot ontwikkeling kan brengen.

Interview over de kerk, het bewustzijn en de toekomst

Een interview afgenomen door Cindy Lambert over hoe de kerk het bewustzijn van de mens gevormd heeft. Maar misschien nog belangrijker is dat we een bewustzijn hebben en dit kunnen gebruiken om onze toekomst te vormen, dit aan de hand van een yogaoefening uitgelegd. 

Het denken stuurt de waarneming 

Van zodra je de waarneming vanuit het denken zelf begint te sturen en actief houdt, kan de waarneming zich vrijer tegenover het lichaam bewegen. Het bewustzijn blijft in een observatie en daardoor ontstaan er fijnere, lichtere en vrijere gevoelens en blijft ook de ademhaling veel vrijer. Cruciaal voor een gezonde ontwikkeling is dus het denken. Je dient de oefening te bestuderen en deze kennis, deze gedachten over de oefening breng je dan in een voorstelling.

De sociale driegeleding als antwoord op de huidige situatie

“Je mag er geen misverstand over laten bestaan, dat een gezondmaking van het uiterlijke sociale leven slechts mogelijk is als de geestelijke geleding van het driegelede sociale organisme, in opvoeding en onderricht enz., gezond wordt gemaakt. Vervolgens kun je dan aanschouwelijk maken hoe er weer een geestesleven kan komen dat productief is, dat wil zeggen dat het de gehele mens vervult.”  Uit ‘Wie wirkt man für den Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus?’ (GA 338) van Rudolf steiner

De open waarneming bij het oefenen

Voor een gunstige persoonlijkheidsontwikkeling en voor een opbouw van de gezondheid is het belangrijk om de innerlijke capaciteiten of het bewustzijn in een voortdurende activiteit en verdere ontwikkeling te houden. Momenteel werkt de tijdsgeest, met haar vele leugens, belastend op de ganse atmosfeer, deze ademen we letterlijk in via de lucht, het omringt en doordringt ons bewustzijn. Velen ondervinden een grote druk, vinden geen vreugde meer in het leven, anderen bemerken in de familie of op het werk een grote scheiding of bij nog anderen is het leven stiller en kalmer geworden, ze trekken zich uit het leven terug. Het gevaar is momenteel dus heel groot dat de innerlijke ontwikkeling niet verder gaat.

Om verder te lezen klik op pdf

Open brief aan Peter Van Rompuy

Je laatste nieuwsbrief gaat over jouw artikel in Knack, samen met Katrien Schryvers. Daar staat o.a. in: “wie er in alle vrijheid voor kiest om zich niet te laten vaccineren, weet dat hij medeverantwoordelijk is of kan zijn voor de beknotting van de vrijheid en gezondheid van miljoenen anderen.

Je hebt het bij het eerste deel van de bovenstaande zin volledig bij het rechte eind, nl. dat diegenen die zich niet willen laten vaccineren dit in alle vrijheid beslissen. Over het einde van de zin stel ik mij echter grote vragen. Kan je dit voor honderd procent hard maken? Maar ook, kan je zo’n uitspraak echt ethisch-filosofisch verantwoorden? Kan je als mens een vaccin nemen zogezegd voor de vrijheid en voor de gezondheid van anderen?

Peter Van Rompuy - pdf

Het ripple effect van dit Covid beleid

Welke sociale gevolgen ontstaan er als je de vrijheden van de mensen voor lange tijd drastisch inperkt, een avondklok instelt en als zelfs je vrienden en familie niet mag/mocht ontmoeten? Dan heb je nog het alomtegenwoordige mondmasker en onlogische maatregelen waarbij een kat haar jongen niet meer terugvindt. De rol van de media om deze absurde maatregelen te handhaven en de angstpsychose, die de mensen al anderhalf jaar in de greep heef, is nauwelijks te overschatten. Met veel bombarie brengt ze onophoudelijk cijfers en tabellen over infecties, doden en allerlei rampscenario’s. We moesten voortdurend oppassen voor infecties, voor ziekte en dood. Je kan op elk moment op allerlei mogelijke en onmogelijke manier iemand besmetten of besmet worden.

De verborgen nevenschade van de maatregelen

Mahatma Ghandi is bekend geworden door het geweldloos verzet, in het Sanskriet ahimsa. Het was een verzet tegen de vernietigende onderdrukking van de Britten in Indië. Mahatma Ghandi was fysisch klein en had amper bezit. Hij liet enkel een klein bankje, een boek en een bril na. Maar zijn grootsheid was niet uiterlijk, wel innerlijk. De Indiërs noemden hem Mahatma, wat in het Sanskriet staat voor ‘grote ziel’.


Loslaten oude en vormen nieuwe maatschappij - pdf


De verborgen nevenschade van de maatregelen

Meer en meer komt de afschuwelijke nevenschade van de maatregelen, de zogenaamde ‘collateral damage’, naar buiten: meer huiselijk geweld, zelfmoorden, faillissementen,… maar de echte impact van de maatregelen zal pas veel later duidelijk worden. Dat het een enorme ravage zal zijn is zeker en dat deze nevenschade datgene zal overtreffen wat men heeft proberen te vermijden staat nu al vast. Een lockdown is het allerlaatste redmiddel waaraan gedacht kan worden ter bescherming van de bevolking tegen een (vermeende) pandemie en dan nog zo kort als mogelijk. Net omdat de impact zo intensief is en omdat het zo diep ingrijpt in het mens-zijn.

Een open brief aan De Standaard - deze aanpak slaat de diepste wonden

Ziehier de link naar de brief: https://www.viruswaanzin.be/post/deze-aanpak-slaat-de-diepste-wonden.

Het vinden van een rust en tegelijk een openheid naar de omgeving 

Wat we nu in ons gevoelsleven gewaarworden is het resultaat van een individueel en maatschappelijk proces dat al lang aan de gang is. Het gaat om het verlies aan zingeving, stelt yogaleraar Philippe Gits. De innerlijke, diepere zingeving onderzoeken we steeds minder en yoga kan je volgens hem helpen je denkproces te activeren en je gevoelsleven te versterken. Om de daad bij het woord te voegen, deelt hij in dit verhaal ook een oefening met je. “Onderzoek en kijk eens hoe het gebrek aan gedegen inhouden en regelrechte verdraaiingen van de werkelijkheid op je gevoelens inwerken.”

De link naar het volledig artikel in Re-story vind je hier.

De kameel als yogaoefening ter versterking van het gevoelsleven vanuit ziels-geestelijk standpunt

De yoga met haar esthetische oefeningen kan ons helpen om een inhoud, een zingeving te ontwikkelen om van daaruit nieuwe gevoelens te ontdekken. Deze gevoelens van rust maar ook van openheid bevrijden ons uit dit isolement en we hoeven niet meer vanuit een polariteit naar elkaar toe te stappen. Dit individueel proces start bij het zelfstandig denken. Aan de hand van de yoga leer je zelf ontcijferen hoe je het denkproces kan activeren en hoe dit ons inhouden aanreikt die het gevoelsleven vullen.

De kameel - deel 2

Samenwerking tussen jong en oud is noodzakelijk

Vanaf de leeftijd van 35 jaar start een nieuwe fase en vanaf deze leeftijd kan de mens zijn denken meer overschouwen, observeren en de gedachten meer concentreren en in een overzicht brengen. Hier bij deze leeftijd krijgt de mens de mogelijkheid om het denken en zodoende zijn daden meer vanuit een overzicht te bekijken. Hij verliest zich niet meer in de dadendrang van de jeugdigheid. Hij ervaart het denken als een krachtige substantie.


De geestelijke achtergrond van de huidige dwaling

Op zaterdag 27 maart heb ik meegewerkt aan het symposium voor Alliantie voor Vrijheid. Via deze link kan je alle sprekers die aan bod gekomen zijn op het symposium bekijken: https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/04/03/media-symposium-27-maart-2021/.

De kameel

Bij het rugwaartsbuigen wensen we een specifieke zielskwaliteit te ontwikkelen. Een kwaliteit in ons gevoels- en handelingsleven dat meer met de overgave in verbinding staat. Maar wat is nu precies deze overgave, hoe zou je dit omschrijven en ook, welke kwaliteiten moet ik in mij ontwikkelen om deze overgave te vinden? Gewoon “spanningen loslaten” is nog niet voldoende. Hoe kom je erbij om de spanningen los te laten, welke stappen moet ik hier vooraf zetten en in mij ontwikkelen? Welke kwaliteiten bezit iemand in het denken, voelen en in de wilskracht om zich te kunnen overgeven en aan wat geef ik mij nu exact over?

De kameel - ustrasana

Nieuwsbrieven over de hoofd knie

Bij deze zelfgekozen en wilskrachtige inzet kom je met je eigen spanningen in aanraking en overstijg je deze. Dit versterkt je ganse bewustzijn omdat je hier je denken concreet bewaart. Het versterkt ook je gevoelens omdat je voelt dat je deze spanningen zelfstandig kan overwinnen. Een ontspanning in het denken komt tot uitdrukking door de rust in het zenuwstelsel, meestal niet zo direct tijdens maar vooral na de oefening. Verder ontwikkel je een natuurlijk zelfvertrouwen want je krijgt vertrouwen dat je zelf in staat bent om met de spanningen om te gaan en deze te overwinnen. Door deze sterkere wilskracht ontwikkel je een grotere persoonlijkheid om met de spanningen die op je pad komen om te gaan. Je gaat met meer zelfvertrouwen de moeilijkheden in het leven tegemoet, je krijgt vertrouwen dat je daarmee kan omgaan en deze spanningen ook uit eigen kracht kan overwinnen.


De hoofd knie met een actieve inzet vanuit het midden versterkt de persoonlijkheid


Mahatma Ghandi en ahimsa, de universele wet van het geweldloos verzet Polariteitsvrij handelen vanuit een kosmisch geestelijke verruiming

Mahatma Ghandi kan ons zeker inspireren hoe je met onrecht kan omgaan. Mahatma Ghandi kwam eigenlijk niet op tegen de Britse overheersing van India. Hij stond op voor de vrijheid, de waardigheid en de menselijke integriteit van de Indiërs, maar ook van de Britten. Hij kwam dus op voor een universele waarheid en vrijheid en dit gold en geldt zowel voor de Indiërs als de Britten, eigenlijk voor alle mensen. Hij kwam op voor een geestelijk principe, een principe waarbij je niemand mag onderdrukken.

Mahatma Ghandi benaderde het toenmalig bezette Indië door de Britten vanuit het ahimsa principe of het geweldloos verzet. Dit universeel principe is voor iedereen geldig en dit lijkt mij een goede invalshoek om met deze corona-crisis om te gaan. We kunnen dit principe eens bewuster waarnemen en onderzoeken. Zo kunnen meer personen met een grotere daadkracht werkzaam worden om een groter toekomstperspectief voor veel meer mensen uit te stralen.

Samenvatting van de tekst

Stap 1: Mahatma Ghandi benadert het probleem vanuit een universele inhoud
Stap 2: de tijdsgeest goed waarnemen
Stap 3: een thema, een ideaal in je leven omzetten
Stap 4: vanuit je vakgebied naar buiten treden
Stap 5: je ideaal in verbinding brengen met anderen en de kracht van de tegenstander gebruiken

Het actief omgaan met suggestieve informatie brengt een nieuwe maatschappij dichterbij

Wat gebeurt er met je bewustzijn als je, zoals in onze tijd het geval is, voortdurend onderhevig bent aan suggesties[1]? Wat doet dit met je denken en met je gevoelens en welke uitwerking heeft dit op je levenskrachten, je energie? We kunnen dit zelfonderzoek eens voeren aan de hand van een universele wetmatigheid. We kunnen hier de werking van suggesties op ons bewustzijn onderzoeken, maar ook welke verdere gevolgen deze werking heeft op diegene die deze suggesties uitspreekt. Op het einde van het artikel bekijken we dan wat er ontstaat wanneer je niet meegaat in deze suggesties en je daarentegen zelfstandig je bewustzijn gebruikt.

[1] De betekenis van woord suggestie komt hier meer vanuit het Duits taalgebruik. In het Nederlands heeft het woord verschillende betekenissen. We kunnen op restaurant de ‘suggesties van de chef’ kiezen. Hier in deze betekenis gaat het volledig over de negatieve connotatie. Het niet uitspreken van de werkelijke bedoeling maar er een suggestie een diepere wil, een diepere betekenis inleggen. De zinnen kunnen heel sociaal, heel begripvol overkomen maar als je de zin op je laat werken merk je dat er een totaal andere betekenis in leeft. Als je deze betekenis die in de zin of in de uitspraak leeft niet bemerkt dan leeft deze verder in je bewustzijn.

Nieuwsbrieven over de schouderstand 

In pdf vind je vier nieuwsbrieven over de schouderstand. De nieuwsbrieven nodigen je uit om je met de oefening uiteen te zetten. Het doel is dat je leert nadenken en vanuit het denken over de oefening kan je beter de betekenis van het oprichten aanvoelen en omzetten. Je krijgt daardoor ook een fijner gevoel over de betekenis van het 'vrouwelijke element van de persoonlijkheid' dat bij de schouderstand tot uitdrukking komt.
De vierde nieuwsbrief zal dan gaan over de sociale betekenis van de schouderstand. Iedere oefening bezit een heel nauwkeurig sociaal element. Als je de oefening bestudeert en de diepere wetmatigheid in de oefening, de fijnere gewaarwording die aanwezig is in de beweging dan merk je al heel snel dat je gemakkelijker en vrijer met elkaar in contact kan treden.

De schouderstand - deel 1


Artikel Artsen voor vrijheid  

Het actief naar elkaar toestappen versterkt de gezondheid

Door actief op elkaar toe te stappen zorg je ervoor, als dit met oprechtheid en met een waarneming en met respect en interesse voor elkaar gebeurt, dat er harmonische gevoelens ontstaan en deze gevoelens zorgen voor een verbinding onder elkaar, zorgen voor een bevrijding in de gevoelens en voor een algemene versterking van de gezondheid. Het op elkaar toestappen, het naar elkaar gaan gebeurt met een klare gedachte, een inhoud, een thema dat je wenst te bespreken.

Je kan het artikel ook lezen op de site van Artsen Voor Vrijheid.

Ondersteuning van Michael Verstraeten

Advocaat Michael Verstraeten werd in de pers zwartgemaakt omdat hij standpunten inneemt die de gevolgen van de maatregelen rond Corona aan de kaak stellen. Wat we nu meemaken is een voortdurend omkeren van slachtoffer en dader. Dit is helaas een bekend fenomeen. Iedere (vermeende) misstap van je ‘tegenstander’ uitbuiten en genadeloos tegen hem gebruiken. Op die manier kan je zelf je eigen wansmakelijke of criminele daden verdoezelen en de ander, het slachtoffer dus, tot dader brandmerken.

De erfenis van Mahatma Ghandi - ahimsa

Mahatma Ghandi is bekend omdat hij erin geslaagd is Indië van de Britse kroon te ontfutselen en terug te geven aan de Indiërs. Dit heeft hij gedaan via ahimsa, het geweldloos verzet. Maar het is wel belangrijk om op te merken dat hij een daad van verzet gepleegd heeft. Hij heeft niet passief toegekeken. Geweldloos betekent geenszins niets doen. Hij heeft een daad gesteld, hij heeft gehandeld. Bekijken we eerst eens heel summier welke daden hij gedaan heeft en kijken we dan welke daden wij kunnen doen.

Stacheldraht krankheit oftewel ook barbed wire disease

Een kleine voorstelling kan hier helpen om een gevoel te krijgen welke uitwerking een actief bewustzijn heeft. Stel je zit met een vijftal mensen samen in een ruimte. Iedereen kijkt verveelt toe of zit op zijn gsm te tokkelen. Je medemensen zijn niet betrokken noch geïnteresseerd in wat dan ook. Hoe voelt dit aan, hoe voel je jezelf, werkt dit opbeurend?

Open brief aan Alexander De Croo 

In bijlage vind je de brief die ik aan Alexander De Croo gestuurd heb. Ik heb deze brief  via mail en naar zijn ambtelijk adres gestuurd.
Persoonlijk vind ik het belangrijk om met de maatregelen die nu genomen worden tegen Covid ook rekening te houden met het bewustzijn van de mensen. Dit wordt amper bekeken en dit zal voor de toekomst heel zware gevolgen hebben.

De Corona-doctrine: open brief aan de media

Waarom brengen de media slechts één visie over Corona, waarom komen andere meningen, andere invalshoeken van gereputeerde artsen, wetenschappers gewoon niet aan bod, waarom zwijgt men als vermoord over andere invalshoeken en waarom moet bijvoorbeeld Zweden het steeds ontgelden en waarom wordt iemand die een andere mening heeft met kritische vragen benaderd terwijl Marc Van Ranst en Co werkelijk alle ruimte krijgen om te zeggen, te antwoorden en over alles en nog wat hun licht te laten schijnen? Waarom mogen zij zelfs op kritiek aan hun adres zelf antwoorden en waarom krijgen zij altijd het laatste woord? Beste journalisten, dit is fundamenteel oneerlijke berichtgeving. Kan je dit nog verdedigen onder de noemer van journalistieke persvrijheid?

Kan je verwachten dat iedereen de maatregelen volgt?

Ook al zijn deze maatregelen met de beste bedoelingen opgesteld, toch blijft de vraag of je kan verwachten dat iedereen deze strenge en ingrijpende maatregelen volgt, is dit überhaupt wel voor iedereen haalbaar? Kan je verwachten dat iedereen deze strenge maatregelen volgt? Ik merk bij velen heel veel onbegrip en kwaadheid als jongeren maar ook volwassenen deze maatregelen aan hun laars lappen. Deze personen worden direct met alle zonden van Israël overladen en net deze personen worden beschuldigd van stijgende infectiecijfers, van een toename aan ziekenhuisopnames en sterftecijfers.

De maatregelen tegen Corona maken je ziek

Het is daarom heel interessant waar te nemen dat diegenen die nu vanuit hun wetenschappelijke kennis het land behoeden voor verdere besmetting eenzijdig vanuit een fysische basis vertrekken en niet de volledige mens met zijn fysieke realiteit, met zijn bewustzijn maar en in zijn uniciteit in ogenschouw nemen. Dit enkel en alleen observeren van de fysieke menselijke conditie en meer specifiek vanuit het zicht van het virus brengt consequenties met zich mee die niet te overzien zijn, want als we naar de huidige tijd kijken bemerken we duidelijk dat de individuele en dus ook maatschappelijke ontwikkeling niet zo gunstig verloopt omdat de ziekte en de maatregelen alleen vertrekken vanuit dit heel eenzijdig fysisch beeld.

Versterken van de immuniteit

Je kan je afvragen welke impact de dagelijkse cijfers over Corona met ziekte, dood of infectie die nu al sedert begin maart, bij dit schrijven dus een vier à vijf maanden, plaatsvinden. Want dit brengt bij veel mensen verwarring, onrust en onvermijdelijk veel (on)bewuste spanningen met zich mee. Het weergeven van de infectiecijfers[i] is eigenlijk onzinnig en zegt niets over het ziek zijn zelf maar zorgt bij velen wel voor aanhoudende mentale en emotionele spanningen, onzekerheden en een onbewust blijvende alertheid voor ziekte, besmetting en dood en dit zal na verloop van tijd wel degelijk gevolgen hebben op lichamelijk vlak. Het bewustzijn mag niet aanhoudend gespannen zijn, het bewustzijn moet regelmatig kunnen ontspannen, zich kunnen openen en een vrijheid en een centrum bij zichzelf ervaren.

We gaan niet gewoon de oefening uitvoeren, fysisch omzetten om ons zo goed te voelen. Je kan eerst beginnen met de oefening te bekijken en enkele gedachten te vormen over de houding, de vorm,… Je kan eerst de oefening bekijken en waarnemen van waaruit je enkele gedachten kan maken en zodoende met meer gevoel de oefening kan uitvoeren.

De balans

De ganse tekst kan je hier downloaden. 


Moraliteit

We moeten leren inzien dat de macht niet in een instelling ligt, maar in de oprechtheid van mensen om hun kennis met elkaar in een verbinding te brengen en zo op te bouwen en te vormen. Nu komt alle kennis van boven, van de experten in hun ivoren toren waar velen ook totaal geen gevoel en een totaal gebrek aan moraliteit aan de dag leggen tegenover de maatschappij en dit werkt enorm beschadigend.


De driehoek

Is het uiteindelijk niet zo dat we elkaar opzoeken omdat men iets voor elkaar wil doen, men iets voor de ander wil betekenen. Men wenst elkaar te ontmoeten omdat er zo een ontwikkeling kan plaatsvinden en door deze ontmoeting, door dit streven men zelf een ontwikkeling opzoekt, maar ook aan de ander iets wenst te geven. Door dit actieve streven ontwikkelt er zich een ruimte waardoor de ander zich verder kan ontwikkelen. Deze mogelijkheden, deze ruimte mag je hier niet fysisch begrijpen, het is een ruimte in de gevoelens. De angsten, de beklemming is verdwenen en men voelt de ruimte als minder bedreigend aan, men kan beter doorademen. Als iemand door een ontmoeting meer ruimte kan ervaren, zich lichter kan voelen dan biedt dit meer perspectieven en brengt dit zeker ook een versterking voor de gezondheid met zich mee.


De waarneming en de tijdsgeest

Hoe het bewuster gebruiken van de waarneming en klare inhouden tot nieuwe mogelijkheden kan leiden bij de yogaoefeningen en bij het overstijgen van angsten. De waarneming is momenteel te sterk naar Corona gericht en dit zorgt ervoor dat er geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden kunnen ontstaan.


 De menselijke ontwikkeling 

Door de Corona crisis moeten we nu dit lichaam, wat nu gezien wordt als ons hoogste goed, beschermen door binnen te blijven. Daarom is het eens interessant, om los van alle cijfers en los van hoe je tegenover deze ziekte staat, je eens de vraag te stellen welke uitwerking deze aanpak heeft op onze menselijke ontwikkeling. Als je nu het nieuws volgt dan merk je dat het nieuws heel eenzijdig is, andere items nog nauwelijks aan bod komen, waardoor het bewustzijn steeds vanuit dezelfde invalshoek informatie te verwerken krijgt. Dit gebrek aan geestelijke inhouden met daarbovenop minder sociale contacten heeft wel degelijk een nefaste uitwerking op je ontwikkeling, want om werkelijk in een goede gezondheid te blijven heb je dagelijks sociale contacten, aangename en verruimende gevoelens, afwisselende inhoudelijke gesprekken met meerdere personen nodig. Een mens is een heel sociaal wezen dat door de meest veelzijdige en diverse fysische verbindingen in een gestage ontwikkeling is.


De wijde cirkel

Voor je de simpele beweging met de armen uitvoert kan je best even stilstaan bij de omgeving. Je stelt je de ruimte voor. Vervolgens kan je de armen zijwaarts naar boven en naar beneden bewegen. Schouders, hals en nek blijven hierbij ontspannen. De ademhaling blijft vrij in- en uitstromen tot in de flanken, ter hoogte van de nieren. Na enige tijd kan je de omgeving gewaarworden. Spanningen wijken terug, angsten wijken terug en je voelt je vrijer en opener. Het ervaren van ruimte hangt af van hoe je je met de ruimte in verhouding brengt.


De vrije adem en haar genezende werking

Hier in deze nieuwsbrief worden enkele lichtere yogaoefeningen beschreven die voor iedereen toegankelijk zijn. 

De ademhaling omvat het in- en het uitademen waarbij het inademen een proces is waarmee je naast de fysieke lucht ook onbewuste gevoelens en wilsimpulsen opneemt. Je verbindt je bij het inademen met de omgeving en dit kan je zien als een verbinden met de medemensen en met de materie. Je ademt je naar binnen in de omgeving en dit drukt een meer gevoelsmatige en wilsmatige activiteit tegenover de omgeving uit.

Bij het uitademen ontstaat er naast het afgeven van verwerkte zuurstof, nl. koolstofdioxide, een tendens van onttrekking uit de omgeving, een loslating, je komt meer tot bezinning. Je kan het inademen zien als een begeestering, het doet de warmte stijgen en het activeert de stofwisseling. Bij het uitademen laat je los, het brengt bezinning en rust, dit zorgt voor een beschouwelijk bewustzijn. 

Hier de link naar de pdf


Artikel 2: dharana en het vormen van een bewustzijnsoefening

Zie artikel 1, iets meer naar onder scrollen, om de eerste stappen te bekijken over hoe je zelf een meditatieve oefening of een bewustzijnsoefening kan beoefenen. 

Hier volgt nu de tweede stap van de meditatie- of bewustzijnsoefening. Als je in je bewustzijn rust en klaarheid gevonden hebt kan je het denken naar een zelf gekozen inhoud leiden, je kan een voorstelling bewust, duidelijk en rustig waarnemen. 

Later volgt dan nog een derde artikel i.v.m. de volgende stap die gezet kan worden bij een bewustzijnsoefening. 


De vis - matsyasana

Een yogaoefening is niet alleen een lichamelijke activiteit. Een asana dient vooral om het bewustzijn te activeren en te versterken. Je drukt met een oefening een bepaald idee uit. Hier bij de vis leer je het denken vrij te houden tegenover de lichamelijke spanngen. Dit betekent dat de waarneming zich niet verliest in het lichaam maar vrij blijft. De longen komen zo tot een rust en een versterking. Veel oefenplezier!


Artikel 1 over het vormen van een bewustzijnsoefening

Dit is het eerste deel van drie artikels over hoe je het denken kan ontwikkelen om tot een versterking te komen. Heel dikwijls ervaren we het denken als iets negatief, gespannen, bezorgd, het is wazig, als iets donker en zwaar of zoals nu het geval kan zijn, het denken maakt ons angstig. Toch kan het denken ook anders zijn. Het denken kan licht, vreugdevol en levendig zijn, het kan je versterken en bovenal, het denken kan je heel veel inzichten geven. Als je het denken werkelijk kan gebruiken, ontstaat er een grotere mentale rust en klaarheid, dit zorgt voor meer gemoedsrust en versterkt de immuniteit.

Bij deze artikelen wens ik de diverse stappen te beschrijven hoe je dit denken bewust kan worden, hoe je ermee kan omgaan en hoe dit denken lichter en vrijer wordt. Er zijn stappen die je kan en moet zetten om tot een andere kwaliteit in het denken te komen.

Als je onderstaande pdf download vind je daar meer informatie over.


De hoofd knie

De hoofd knie is een interessante oefening om de eigen mogelijkheden, de wilskracht mag gerust heel actief, heel intensief aangewend worden omdat op deze manier het stofwisselingsleven aangewakkerd wordt. Zo kan je via de wilskracht rechtstreeks de immuniteit aansterken. 

Toch is het gunstig dat het denken, de denkkracht niet verloren gaat maar attent blijft, in een overzicht blijft. Ondanks de intensieve strekking, die tot aan de grens van het kunnen en zelfs over de grens van je kunnen mag gaan, blijft de ademhaling vrij en ruim. Met deze gedachte, met deze inhoud kan je de hoofd knie uitvoeren. 

Na verloop van tijd leer je rustig te blijven tegenover deze spanningen en ontstaat er meer vreugde.Enkele yogaoefeningen
Bij deze video volgen enkele yogaoefeningen na elkaar.

De zijwaartse driehoek, de balans, de kopstand en de kraai.

Het is belangrijk dat je de oefeningen altijd uitvoert met een thema, je brengt ook een gedachte bij het oefenen. Hier stond de vrije ademhaling centraal samen met een klare gedachte. Helaas ben ik het nog niet zo gewoon om voor een camera te staan...De halve maan

Bij de halve maan is het belangrijk dat er een goede samenwerking ontstaat tussen het inzinken en het oprichten. De waarneming blijft bij deze oefening vrij en heel licht.  

Bij de halve maan heb je duidelijk twee verschillende bewegingen die bewust op elkaar afgestemd worden. Aan de ene kant heb je het inzinken van het bekken naar de grond en aan de andere kant richt het bovenlichaam zich actief naar boven en dan verder naar achter. Ondanks de spanningen blijft het bewustzijn waarnemend en sturend en ook de ademhaling blijft heel vrij in- en uitstromen. 

Je ervaart na de oefening een duidelijke verlichting, je voelt je lichter en het wordt rondom jezelf ook lichter en vrijer.


 Hier kan je de bespreking over de halve downloaden: 


De zonnegroet

Bij de zonnegroet is het uitermate belangrijk dat je actief wordt in het middengebied. Dit is het gebied ter hoogte van de zonnevlecht, de nieren. Dit gebied mag je actief en intensief opspannen en gebruiken. Dit opspannen gebeurt evenwel vanuit een klare waarneming en sturing vanuit het bewustzijn. De ademhaling is intensief maar blijft ondanks de grote inzet heel vrij. 

Na de uitvoering merk je een aangename lichamelijke verlevendiging, een warmte maar ook een grotere mentale wakkerheid.


De hurkzit

De hurkzit is een evenwichtsoefening. Bij een evenwichtsoefening let je altijd op een mooie verbinding tussen binnen en buiten. Bij de hurkzit let je vooral op een mooie, elegante en ontspannen oprichting van de wervelkolom. Dit oprichten gebeurt heel natuurlijk als je de waarneming heel vrij tegenover de omgeving kan houden met tegelijk een gevoel voor een ontspannen wervelkolom. Na de oefening ervaar je een grotere rust en een grotere presente wakkerheid.


De hoofd knie

De hoofd knie is een uitermate intensieve oefening die ook heel bewust vanuit deze intensieve strekking begonnen moet worden. Je neemt je voor om je grenzen, je mogelijkheden te verleggen. Dit voornemen mag je helemaal niet dwangmatig zien. Je grenzen verleggen betekent dat je nieuwe capaciteiten, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kracht ontwikkeld of ook dat je betere invalshoeken vind om met je werk om te gaan. Je ziet het weer zitten en je merkt dat je groeit in je mogelijkheden. 

Je neemt je actief vast in het midden, dit is het gebied rond de nieren, en je strekt de wervelkolom actief naar boven en naar voor. Je ervaart hierbij een ruimte, een openheid en gelijktijdig een actieve wilsinzet in het midden. De inzet die je levert bezorgt je een vreugde, geen dwang. Je kan gerust een vijftal tot een tiental minuten in de oefening blijven. Na de oefening merk je een intensieve fysische warmte maar ook een gevoel van voldaanheid.


De driehoek

Ook de driehoek is een oefening dat actief vanuit het midden, het gebied van de nieren aangezet en behouden wordt. Bij de strekking let je op een vrij flankademhaling. Ondanks een actieve wilsinzet vanuit het midden blijft de ademhaling vrij tot in de flanken in- en uitstromen. en blijft de waarneming ondanks de gedegen inzet vrij. De wil neemt hierdoor de omgeving niet in bezit. Na de oefening let je op de wijdte.


De kameel

Bij deze mooie en heel esthetische rugwaartse strekking vanuit het actieve midden, blijft de waarneming rustig en tegelijk open voor de omgeving. Deze combinatie van rust en activiteit drukt een ontspanning uit in je acties tegenover de omgeving. Na de oefening merk je vooral een mooie rust maar ook een bevrijding.


Website by
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x